Контакт

ПЕТАР РАКАС

професор суве градње / наставник праксе,

наставник технологије рада са практичном наставом

стручни испит и лиценца: наставник практичне наставе грађевинске струке

стручни испит: безбедност и здравље на раду

Knauf Академија / Сертификат – системи суве градње

Радно искуство: извођач грађевинских радова од 1992 године.

Стручни назив: струковни инжењер грађевинарства – специјалиста, Високо образовање 7.1 ниво НОКС-а, 240 ЕСПБ, Специјалистичке струковне студије II (другог) степена (ССС, 180+60 ЕСПБ) стечене у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 87/16), почев од 10.09.2005. до 07.10.2017. год. Стручни назив: струковни инжењер грађевинарства – специјалиста, Висока грађевинско-геодетска школа, Београд, 2009-2010. Извођач грађевинских радова. Средње образовање: грађевински техничар за високоградњу. Линк ка сајту Национални оквир квалификација Србије (НОКС) – Упоредна табела нивоа квалификација и врста образовања

Петар Ракас, професор суве градње / наставник праксе

petarrakas@gradjevinska.edu.rs

Грађевинска школа, улица Хајдук Станкова 2

11050 БЕОГРАД 22, Београд – Звездара, ПАК 147615   Република Србија

www.Rakas.RS   064-172-53-73   Petar@Rakas.RS

petar.rakas@gmail.com

Грађевинска школа Београд – гугл мапа